Vedtægter

VEDTÆGTER FOR VÆGGERLØSE BOLDKLUB

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Væggerløse Boldklub.
Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune, Region Sjælland

§ 2. Formål
Foreningens formål er at fremme sociale, kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter fortrinsvis i lokalområdet.

§ 3. Medlemskaber og tilknytninger
Foreningen er medlem af Dansk Idrætsforening (DIF), Dansk Boldspil Union (DBU) og Dansk Boldspil Union lokalunion (LFBU). Herud over er foreningen medlem af DGI. Foreningen er underlagt nævnte organisationers regler og vedtægter.

§ 4. Medlemmer af foreningen

Stk. 1
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig aftale med et bestyrelsesmedlem. Indmeldelse er bindende og forpligter til kontingentbetaling. Forpligtelsen består indtil skriftlig udmeldelse fra det pågældende medlem foreligger.

Stk. 2.
Det er bestyrelsens ret og pligt at suspendere et medlem, som ved sin adfærd tilsidesætter foreningens formål og/eller vedtægter. Det samme gælder, såfremt et medlem er i kontingentrestance, og betaling ikke har fundet sted ved påkrav herom. Det pågældende medlem kan begære suspensionen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3.
Stemmeret har medlemmer, aktive som passive, som er fyldt 15 år samt forældre til medlemmer under 15 år. Stemmeret fordrer, at medlemmet ikke er suspenderet eller i restance med kontingentbetaling.

Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter årskontingent for såvel aktive som passive medlemmer.

§ 5. Ordinær generalforsamling

Stk 1.
Ordinær generalforsamling afholdes i januar måned. Indkaldelse sker ved offentliggørelse i et lokalt medie, med 8 kalenderdages varsel.

Stk. 2.
Dagsordnen skal indeholde mindst følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse og gennemgang af revideret regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelse
  • Eventuelt

Stk. 3.
Alle valg på generalforsamlingen skal ske skriftligt, såfremt et medlem begære dette.

Stk. 4.
På generalforsamlingen gælder simpelt flertal til en vedtagelse. Ændring af vedtægter kræver dog en stemmemajoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 5.
Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlig, og være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 40 medlemmer eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer begærer dette skriftligt.

Stk. 2.
En begæring, som opfylder kravet i stk. 1 efterkommes snarest, og afholdes senest 3 uger efter at begæringen er modtaget hos formanden. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 7. Regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. december til 30. november.

Stk. 2.
Bestyrelsen antager revisor.

Stk. 3.
Bestyrelsen lægger budget og er ansvarlig for overholdelsen af dette efter almindelige erstatningsretlige principper.

§ 8. Foreningens ledelse

Stk. 1.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højest 11 medlemmer. Valg af et bestyrelsesmedlem sker på den ordinære generalforsamling. Valget er 2-årigt. Mindst 3 og højest 6 medlemmer afgår på ulige år, resten på lige år. Valgbar er ethvert medlem, som er myndig, og som opfylder kravet til at være fuldgyldigt medlem af Væggerløse Boldklub, jf. § 4. stk. 1, 2 og 4.

Generalforsamlingen indvælger 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter er valgt for 1 år ad gangen.

Stk. 3.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 4.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er forsamlet. Såfremt et beslutningsforslag opnår lige mange stemmer, er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer i forening (forretningsudvalget). Ved hver af disses fravær kræver tegningsretten tiltrædelse af yderligere 2 medlemmer.

§ 9. Lån og kredit mv.

Stk. 1.
Bestyrelsen kan ved enstemmighed af fremmødte medlemmer træffe beslutning om optagelse af lån og/eller kredit inden for en ramme af kr. 100.000,00 i anerkendt finansierings – eller pengeinstitut. Lånet eller kreditten skal optages på det for den pågældende bank eller finansieringsinstituts gældende sædvanlige vilkår.

Stk. 2.
Ved optagelse af lån og/eller kredit jf. stk. 1 på mere end kr. 100.000,00, skal en beslutning om dette vedtages på generalforsamlingen med samme stemmemajoritet som vedtægtsændringer, jf. § 5, stk. 4.

Stk. 3.
Med samme stemmemajoritet som anført under stk. 1 og stk. 2 kan bestyrelsen henholdsvis generalforsamlingen bestemme, at yde pant til lån/kreditgiver i foreningens aktiver.

Stk. 4.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for optagne lån. Långiver og kreditor kan kun gøre krav gældende i foreningens aktiver.

Stk. 5.
Det er ikke tilladt for ledere, spillere og andre interessenter i Væggerløse Boldklub at udlægge og/eller opkræve beløb på vegne boldklubben uden bestyrelsens skriftlige tiltræden. Beløb, som på denne måde forudbetales eller udlægges vil ikke blive refunderet, med mindre den samlede bestyrelse tiltræder dette og i øvrigt kun såfremt der foreligger ganske særlige omstændigheder og der i forbindelse hermed foreligger fuld dokumentation for, at udgiften med rette er afholdt og at denne udgift er afholdt i boldklubbens interesse.

Stk. 6.
Tiltrædelse i henhold til § 9 stk. 5 foreligger i henhold til tegningsreglerne jf. § 8, stk. 5.

§ 10. Foreningens opløsning

Stk. 1.
Foreningens kan opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger med samme stemmemajoritet som ved vedtægtsændringer, jf. § 5, stk. 4. Der skal være mindst 3 uger mellem disse generalforsamlinger.

Stk. 2.
Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle midler.

TILTRÆDELSESPROTOKOLLAT
Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. januar 2015.

Copyrigt 2016